1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ ЗА ПОМПИ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Цели, във връзка с които се обработват личните данни
 3. Категории лични данни, които се събират и основания за тяхното обработване
 4. Срок, за който се съхраняват личните данни
 5. Споделяне на личните данни с трети лица
 6. Предаване на лични данни в трети страни (държави извън Европейския съюз)
 7. Вашите права и редът за тяхното упражняване
 8. Други

 

 

 1. 1.      Въведение

Настоящият документ предоставя основната информация относно политиката за защита и обработване на личните данни от страна на:

„Централна енергоремонтна база“ ЕАД с ЕИК: 831914037

Допълнителна информация и помощ можете да получите и от длъжностното лице по защита на личните данни:

..............................................................................................................,

(трите имена)

Като за връзка с него можете да ползвате контактите на администратора на личните Ви данни, посочени по-долу.

Настоящият документ е изготвен съгласно изискванията на Регламент 679/2016 г. (Общия регламент за защита на личните данни), който ще започне да се прилага, считано от 25.05.2018 г. Новата нормативна уредба предоставя повече възможности за физическите лица да проследяват как и защо се обработват техните лични данни. Същевременно новите правила предполагат в по-голяма степен отчетност и прозрачност при обработването на лични данни от страна на администраторите.

Целта на настоящите политики е да Ви запознае с основните аспекти на обработването на Вашите лични данни, както и основните права и задължения съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

 

 1. 2.      Цели, във връзка с които се обработват личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, „Централна енергоремонтна база“ ЕАД обработва тези данни с оглед изпълнението на свои законови или договорни задължения, във връзка с обезпечаване на свои легитимни интереси, с цел подобряване на предостявяни от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД продукти и/или услуги и по конкретно с една или няколко от следните цели:

 • Осигуряване на протичането на процеса на подбор на кадри;
 • Възникването и нормалното протичане на трудовите правоотношения и свързаните с тях правоотношения, възникнали между „Централна енергоремонтна база“ ЕАД и субектите на данни, съответно в качеството им на работодател и работници/служители, както и нормалното развитие на гражданските правоотношения и другите свързани с тях правоотношения, възникнали между администраторите и субекти на данни въз основа на граждански договор;
 • Обезпечаване на финансово-счетоводната дейност по повод трудовите и/или гражданските правоотношения, по които насрещна страна са субектите на данни;
 • Обработване на личните данни във връзка с договорни задължения,, възникнали по повод на предоставянето на продукта/ти и/или услуга/ги, които „Централна енергоремонтна база“ ЕАД предоставя на свои клиенти
 • Обработване на личните  данни с оглед подобряване качеството на предлаганите и предоставяните от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД продукти и/илиуслуги.

 

 1. 3.      Категории лични данни, които се събират и основанията за тяхното обработване

Във връзка с целите посочени в предходната точка се събират следните категории лични данни:

 • Идентификационни данни относно физическата идентичност
 • Идентификационни данни относно социалната идентичност
 • Информация относно притежавани основни и допълнителни образователни/професионални квалификации
 • Медицински данни относно физиологичното и психическо състояние
 • Свързани с присъди и нарушения
 • Информация за контакти

 

Обработването на личните данни, попадащи в тези категории се извършва на основание и във връзка с изпълнение на законовите задължения на администратора, залегнали в приложимото национално и европейско законодателство и/ или на основание на договорни задължения с цел тяхното изпълнение и свързаните с тях финансово-счетоводни, оперативни и други обезпечаващи дейности.

В случай на отказ да се предоставят личните данни, които „Централна енергоремонтна база“ ЕАД изисква това може да доведе до:

 • невъзможност продукта и/или съответно услугата да бъде предоставен/а изцяло и/или със съответното качество, и/или гаранции;
 • невъзможност да продължи, изцяло или със съответното качество, осъществяването на услуга, чието предоставяне се извършва за определен срок, който още не е изтекъл към момента на влизане в сила на настоящите политики;
 • Обработването на личните данни, попадащи в тези категории се извършва на основание и във връзка с изпълнение на законовите задължения на администратора, залегнали в приложимото национално и европейско законодателство и/ или на основание на договорни задължения с цел тяхното изпълнение и свързаните с тях финансово-счетоводни, оперативни и други обезпечаващи дейности

 

 1. 4.      Срок, за който се съхраняват личните данни

В зависимост от основанието, във връзка с което личните данни се обработват, времето за което „Централна енергоремонтна база“ ЕАД ги съхранява е срокът необходим с оглед изпълнението на свои законови или договорни задължения и/или установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 1. 5.      Споделяне на личните данни с трети лица

Личните данни, които се обработват от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД са поверителни и защитени, посредством технически и организационни мерки.

Тези данни няма да бъдат разкривани на трети лица, но могат да се предоставят на такива само при определени условия:

 • Когато орган на съдебната или изпълнителната власт действа в рамките на своите правомощия и съобразно предвидения за това ред поиска достъп до личните данни;
 • Когато с оглед предоставянето на продукт/и и/или услуга/и е необходимо ангажирането/участието на друг доставчик, на който ще бъде предоставен достъп до личните данни обработвани при „Централна енергоремонтна база“ ЕАД. В тези случаи обхватът на достъпът до личните данни ще бъде ограничен само и единствено до информацията, необходима за осъществяването на услугата, необходима за изпълнението на дейността на „Централна енергоремонтна база“ ЕАД;
 • Личните данни могат да бъдат предоставени на всяко лице, упълномощено от субекта, предоставил своите лични данни, доколкото това упълномощаване не противоречи на закона или на договор между „Централна енергоремонтна база“ ЕАД и упълномощителя;
 • В случаите на преобразуване на дружеството на „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, личните данни могат да бъдат разкрити и предоставени на трето лице, което ще продължи да ги обработва при същите условия, както и преди преобразуването, доколкото субектът, предоставил личните си данни не се съгласи на друго.

 

 1. 6.      Предаване на лични данни в трети страни (държави извън Европейския съюз)

„Централна енергоремонтна база“ ЕАД няма под каквато и да е форма да прехвърля в трети страни, представляващи държави извън Европейския съюз, личните данни, които се обработват при него.

 

 1. 7.      Вашите права и редът за тяхното упражняване

Съгласно Общия регламент всяко лице разполага със следните права по отношение на личните си данни:

 • Да поиска потвърждение за това дали негови лични данни се съхраняват от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД
 • Да получи достъп и копие от личните данни, които „Централна енергоремонтна база“ ЕАД съхранява за него;
 • Да поиска отстраняване на неточности в съхраняваната за него информация;
 • Да поиска личните данни, които се съхраняват за него да бъдат изтрити;
 • Да поиска преустановяване на обработването на личните му данни, което означава, че с неговите лични данни няма да се извършват други операции по обработване освен такива с цел тяхното съхранение;
 • Да получи в структуриран вид и подходящ широкоизползван формат личните данни, свързани с него и предоставено от него на администратора и да прехвърли тези данни на друг администратор;
 • В контекста на правото на субекта, визирано в предходния пункт, лицата имат право да получат пряко прехвърляне на личните си данни към друг администратор, доколкото това е технически осъществимо;
 • Да поиска преустановяване на обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
 • Да поиска да не бъде обект на решения, които се основават на автоматизирано обработване, което включва профилиране.

В случай, че желаете да получите повече информация и/или да упражните правата си по отношение на личните си данни, както и в случай,че желаете да получите съдействие от длъжностното лице по защита на данните, можете да се свържете с нас използвайки слените контакти:

Имейл: info@cerb.bg

Интернет страница: www.cerb.bg

Адрес: Република България, гр. София 1220, ул. „Локомотив“ №1

 

 1. 8.      Други

В случай, че личните Ви данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. В случай, че се възползвате от това свое право е възможно да настъпят същите последици както и при отказ тези данни да бъдат предоставени (така както са изброени в т. 3 от настоящия документ).

Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, основано изцяло на автоматизирано обработване, включително профилиране.

В случай, че смятата, че „Централна енергоремонтна база“ ЕАД е нарушило задълженията си съгласно Общия регламент и приложимото национално законодателство Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdpc.bg

Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

София 1592