1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Лаборатория за изпитване на трансформаторни масла


Анализът на трансформаторни масла е един от най-ефективните методи за контрол на състоянието на трансформаторите, ранна диагностика и превенция.


В желанието си да предложим цялата гама от анализи в съчетание с професионална интерпретация на резултати, оценка на състоянието на трансформаторите и последващи препоръки, ЦЕРБ обедини усилията си с независимата лаборатория ICLab, Атина, Гърция.


Лабораторията на ЦЕРБ е акредитирана съгласно БДС EN ISO 17025:2006, регистрационен №225 ЛИ от ИА БСА с обхват на акредитация - вземане на проби и изпитване на трансформаторни масла по следните показатели:

• Външен вид
• Плътност при 20o C (gr/ml)
• Пробивно напрежение (kV)
• Влагосъдържание (mgH2O / kgoil)
• Пламна температура (oC)
• Киселинно число KOH/g oil
• Наличие на водоразтворими киселини и основи
• Коефициент на диелектрични загуби при 90o C (tg δ)
• Повърхностно напрежение (mN/m)

 

Изолационната система на трансформаторите е комбинация от течна (трансформаторно масло) и твърда (целулозна) изолация. Мониторингът и поддържането на качеството на маслото са изключително важни за гарантирането на надеждната работа на масло- напълнените електрически съоръжения. За да се направи оценка на състоянието на течната изолация в трансформаторите се извършват редица анализи: физико-химичен анализ, газ хроматогравски анализ (ГХА), фуранови съединения, корозионна сяра, инхибитори, полихлориранибифенили (PCBs), анализ на инфрачервения спектър и др.


При нормални условия на експлоатация изолационното масло запазва електрическа и химическа стабилност. При наличие на анормални електрически или термични въздействия, маслото може да започне да се разлага, което води до образуване на газове. Характерът, количеството и скоростта на нарастване на отделните газове, които се откриват в маслото, са показателни за вида на зараждащия се дефект в съоръжението. Своевременното откриване на налични газове в маслото и правилната интерпретация на резултатите може да предотврати аварии и скъпо струващи ремонти.

Доброто състояние на твърдата изолация на трансформаторите също е от голямо значение за нормалната им експлоатация. Фурановите съединения, разтворени в маслото са специфичен продукт, получен при термо химичното разрушаване на целулозата. Тези съединения служат като показател за степента на стареене на изолацията и индиректно може да се направи заключение за остатъчния ѝ ресурс.


На базата на резултатите от провеждането на комплекс от лабораторни анализи на трансформаторно масло, Химическата лаборатория към ЦЕРБ ЕАД може да диагностицира пораждащи се дефекти в трансформаторите на много ранен стадий и да предложи конкретни препоръки за последващи действия.

 

  

 

ЗА КОНТАКТ: 
02/ 8105 478

Лаборатория за изпитване на трансформаторни масла
Сертификат