1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

» Хронология

» Политика по управление

» Информация

» Социална отговорност

» Сертификати

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Политика по управление


ДЕКЛАРАЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД

 

Политиката по управление на ръководството е насочена към осъществяване на цялостна, специализирана и производтсвена дейност за ремонт на трансформатори, генератори, високоволтови електродвигатели, резервни части, транспорт на тежки товари, вибродиагностика и балансиране, контрол на метала и регулиране на парни турбини, производство на токопроводима арматура за силови кабели и проводници и pvc производство, отговарящи на всички изисквания на клиентите и носещи максимални ползи за организацията и за нейните заинтересовани страни, при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и предоствратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда.

 

За ефективно провеждане на Политиката по управление, Ръководството е определило следните основни цели:
1. Оптимизиране на процесите, свързани с постигане на качеството, което съответства на изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
2. Създаване на организация на управление на ЦЕРБ ЕАД, чрез която се осъществява бързо реагиране при промяна на условията на пазара и за спазване на приложимите действащи в страната нормативни документи и други изисквания;
3. Ангажиране на всеки член от персонала, чрез осигуряване на мотивация, обучение и квалификация;
4. Създаване на организация за подобряване ефективността и ефикасността на Интегрираната система за управление на качеството и на резултатността спрямо околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен контрол по изпълнението на поставените задачи;
5. Създаване и поддържане на взаимноизгодни отношения с клиентите, партньорите и доставчиците на ЦЕРБ ЕАД;
6. Ефективно управление и намаляване до минимум на рисковете за здравето и сигурността на персонала и други заинтересовани страни;
7. Ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, чрез ефективно управление на значимите аспекти свързани с управление на отпадъците, ограничаване на вредните емисии и използване на материали и технологии, които имат минимално негативно въздействие върху околната среда;
8. Провеждане на мониторинг върху работните места и аспектите на околната среда чрез измервания от специализирани външни организации и предприемане на адекватни действия въз основа на резултатите;
9. Подобряване на инфраструктурата и работната среда, съблюдаване и спазване на нормативните изисквания в съответствие с очакванията на заинтересованите страни и обществото;
10. Осигуряване на ефективни мерки за обмен на информация с клиенти, доставчици, контролни органи и външни заинтересовани страни;
11. Осигуряване на ефективни мерки за вътрешен обмен на информация с персонала относно управлението на значимите аспекти на околната среда;
12. Осигуряване на ефективни мерки и достатъчно ресурси за реагиране при възникване на извънредни ситуации, имащи въздействие върху околната среда.

 

За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на ЦЕРБ ЕАД е разработило, внедрило и поддържа Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и националните нормативни документи.

 

Като Изпълнителен Директор на ЦЕРБ ЕАД ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

 

Изпълнителен директор /инж. Ал. Мавродиев/

 

 

Декларация на Ръководството за  независимост и безпристрастност

 

Изявление и декларация на Ръководството

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 на ръководството на ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД,

за политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

 

Стратегията на ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА ЕАД е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурента среда, чрез балансирано решаване на социално-икономически задачи и осъзнаване на отговорността си към обществото, към подобряване на качеството, екологията и здравословните и безопасни условия на труд, социалната отговорност и към прилагане на съвременни методи за управление. Нашето непоколебимо желание да завоюваме все повече доверието на потребителите се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е постоянното качество на предлаганите продукти и услуги, като абсолютен приоритет за дружеството.

 

Нашата основна цел е удовлетворяване изискванията на клиентите и трайно присъствие на пазара при осигуряване на ЗБР, опазване на ОС и спазване на принципите на социалната отговорност. В тази връзка ръководството на дружеството е определило и документирало политиката си по качеството, ЗБР и ОС, както и своите цели и ангажименти в обхват „Диагностика, модернизация, ремонт на обекти и в заводски условия на силови електрически машини, силови и  разпределителни трансформатори. Реконструиране и производство на нови намотки за силови трансформатори, турбо и хидрогенератори. Диагностика и ремонт на стъпални регулатори. Монтаж, демонтаж, профилактика и ремонт на прекъсвачи, разеденители и друга комутационна апаратура ниско, средно и високо напрежение. Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала. Механична обработка на отливки и изковки, включително едрогабаритни сглобяеми части. Производство на токопроводима арматура за силови кабели и проводници, котелно оборудване и нестандартни механични конструкции и екипировка. Вибродиагностика и динамична балансировка на турбо и хидрогенератори, парни турбини, ел. двигатели, вентилатори и други въртящи механизми. Превоз на тежки габаритни и извънгабаритни товари с ремаркета и специализиран вагон–лодка. Строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация на недвижими културно-исторически ценности. Безразрушителен и разрушителен контрол на съдове, работещи под налягане; котли с високо налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода; газопроводи; метални съоръжения и елементи от тях – основен метал и заварени съединения, ротори, корпуси и елементи  на турбоагрегати работещи в електроцентрали, оценка на остатъчен ресурс".

 

 

 

Политиката на Дружеството е насочена към:

 

-    Въвеждане и поддържане на интегрирана система за управление включваща: качеството, околната среда и здравето и безопасността  при работа;

 

-    Производство на продукти, съответстващи на действащите и бъдещи, приложими законодателни и други изисквания;

 

-    Спазване на всички приложими задължения за спазване и други изисквания, свързани с качеството, околната среда и ЗБР.

 

-    Постоянно повишаване нивото на ефикасност на всеки процес, като част от ангажимента ни за непрекъснато подобряване на системата за управление и на резултатността спрямо околната среда;

 

-    Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;

 

-    Ангажимент за опазването на околната среда,  включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията;

 

-    Оценяване на ефикасния контрол по осигуряване на ЗБР и предотвратяване на непланирани събития (аварии и злополуки);

 

-    Осигуряване на систематични подходи по идентификация и управление на риска за здравето и безопасността, отстраняване източниците на възникване или ограничаването му, чрез планирани и постижими действия;

 

-    Осигуряване на необходимата квалификация и компетентност, развитие на екологичната култура и способността и готовността на персонала по спазване нормите по безопасност на работните места;

 

-    Ангажимент за консултиране и участие на работниците и на представители на работниците.

 

-    Подкрепа на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, насочена към подобряване условията на труд, социалната отговорност и  ограничаване и отстраняване на опасностите.

 

 

 

Като Изпълнителен директор на Дружеството, декларирам личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в декларацията политика на    Дружеството.

 

 

 

Дата:

 

31/05/2018                                                   Изпълнителен Директор: /инж. Ал. Мавродиев/