1. TECHNICAL SPECIFICATIONS transformers: Exploitation conditions: The measuring transformers are for indoor mounting, in distribution installations MV /middle voltage/. The star center of the middle voltage network is compensated. The environment conditions are classified according to IEC 60694, as follows: a/ Maximum ambient temperature +40C. b/ Minimum ambient temperature -5C. c/ Maximum relative humidity of the air /per month/ ≤90%. d/ Maximum above sea level up to 1000 m. f/ Coefficient of seismic resistance 0,3g. Standards and norms: The current transformers must be manufactured and tested according to the requirements of the outlined and other equivalent standards, as well as all applicable standards and norms, relevant to them. a/BDS EN 61869-1:2009 Measuring transformers. Part 1: General requirements (IEC 61869-1:2007 with changes). b/IEC 61869-2:2012 Measuring transformers. Part 2: Additional requirements for current transformers. Technical requirements: The current transformers must have technical characteristics not worse than the ones, outlined in Table No.6.1.; They should have two secondary cores /according to table No.6.1./; The secondary cores must have nominal current 5A; The nominal power of the cores for measurements, should guarantee the required accuracy class; The primary connection of the CTs should be bolt for flat bus bar; The inner and outer connections of the primary and secondary windings must be displacement resistant when influenced by vibration and short circuit current; The CTs should correspond to the requirements for thermal and dynamic durability; Must have an earthing terminal /clamp/; All terminals must be marked according to the requirements of IEC; Exploitation life - more than 20 years.Special requirements: The CTs should have the option for sealing the terminal box of the secondary windings; There must be a proof for patent purity. Necessary technical documentation, presented along with the offer: The participant is obligated to present the following technical documentation; Technical data, according to Table No. 6.1.; Protocols for type tests (on CD), according to the requirements of BDS EN 61869-1:2009 and BDS EN 61869-2:2012 or equivalent, performed in a licensed laboratory; Volt-ampere characteristic in a table or graphical format; Declaration for conformity for all standards and norms, applied with the manufacturing and testing of the CTs; Original prospects /catalogues/for the offered equipment; Instruction for installation and exploitation. Minimal technical requirements.Current transformers for nominal voltage 20 kV and 2 pcs secondary windings... 2. , . 0.3% 0.7% . , , , . ; , , . , , , . , ., 501 000 , DIRANA. DIRANA OMICRON , , (DFR). DFR . , , . , . . :a/ .b/ .c/ ( . . . : ; ; ; . , . : DFR . CHL , , . DFR 50/60 Hz . , DFR 200 V 0.1 mHz 1 kHz. , , . Dilmarva DIRANA . - . 1969, 12 MVA. Delmarva 10 kV, 60 Hz , 0.84%. , DFR , . DFR , 3.7% . , . , 3% . . DFR , Delmarva , . . . , , , , . 1% 70 100 . 70, 4% 10 . , . : DFR . , DFR . Delmarva DFR . . . Delmarva , .

ЦЕРБ, Димитър Белелиев, трансформатори, транспорт на тежки товари

Начало

За нас

» Хронология

» Политика по управление

» Информация

» Социална отговорност

» Сертификати

Новини

ТРАНСФОРМАТОРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

ВЪРТЯЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ

ВИБРОДИАГНОСТИКА И БАЛАНСИРАНЕ

КОНТРОЛ НА МЕТАЛA

МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА И ЛЕЕНЕ НА МЕТАЛИТЕ

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каталог

Кариери

Контакти


seo оптимизация

Социална отговорност


Стандарт SA 8000 е разработен от организацията Social Accountability International (SAI). Първата му версия влиза в сила през 1997г. Водеща роля в разработването на стандарта има Акредитационната агенция към Съвета за икономически приоритети (СЕРАА): консорциум от организации, между които, синдикати, правозащитни организации, неправителствени организации, работещи за защита на правата на децата, представители на академични среди, търговци, инвеститори, консултантски, счетоводни фирми и сертифициращи организации.

 

      Стандартът се основава на 12 конвенции на Международната организация на труда (МОТ), всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Конвенцията на ООН за правата на детето. Стандартът изследва 9 основни области на управление на човешките ресурси. Сертифицираните организации трябва да докажат, че дейността им е в пълно съответствие на националното законодателство и изискванията на SA8000 в следните аспекти:

- липса на детски труд;

- липсва на насилствен труд;

- наличие на здравословни условия на труд;

-  свобода на сдружаване на работниците;

-  липса на дискриминация;

-  подходящи дисциплинарни практики;

-  подходящо работно време;

- aдекватно заплащане на труда - минимална заплата и адекватно заплащане според труда и квалификацията;

- управленски практики - сключването на колективни трудови договори  и възможности за обучение.

 

      През 2012 г. "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД разработи и внедри Система за управление на социалната  отговорност SA 8000:2008,  а през 2017 г. разработи системата съгласно изискванията на стандарта SA 8000:2014. Висшето ръководство в лицето на съвета на директорите официално декларира своята Политиката за социална отговорност, с която изразява своите ангажименти за осигуряване на устойчиво икономическо развитие, коректни и етични трудови и социални отношения с работниците и служителите, техните семейства и обществото като цяло, с цел подобряване на качеството им на живот. Ръководството се ангажира да осигурява необходимите ресурси и условия за спазване изискванията на Система за управление на социалната отговорност и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие

      Политиката за социална отговорност е достъпна до работещите в "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД и всички заинтересовани страни на официалния за Република България български език. При необходимост, политиката се превежда на майчиния език на заинтересованите лица за сметка на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на висшето ръководство на

"ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, гр. София за

Политиката за социална отговорност

 

Висшето ръководство на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД, гр. София, в лицето на съвета на директорите официално декларира своята ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, с която изразява своите ангажименти за осигуряване на устойчиво икономическо развитие, коректни и етични трудови и социални отношения с работниците и служителите техните семейства и обществото като цяло, с цел подобряване на качеството им на живот.

 

Ръководството на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД счита опазването на правата и здравето на своите работници и служители за елементи от съществено значение при изпълнение на основните си дейности:

" Диагностика, модернизация, ремонт на обекта и в заводски условия на силови електрически машини, силови и разпределителни трансформатори. Реконструиране и производство на нови намотки за силови трансформатори, турбо и хидрогенератори. Диагностика и ремонт на стъпални регулатори. Монтаж, демонтаж, профилактика и ремонт на прекъсвачи  и    разединителни и друга комутационна апаратура ниско, средно и високо напрежение.  Производство на активни съпротивления за заземяване на неутрала, Механична обработка на отливки и изковки, включително едрогабаритни сглобяеми части. Производство на  токопроводима арматура за силови кабели и проводници, котелно оборудване и   нестандартни механични конструкции и екипировка. Вибродиагностика и динамична  балансировка на турбо и хидрогенератори, парни турбини, електрически двигатели,  вентилатори и други въртящи  се  механизми. Превоз на тежки габаритни и извънгабаритни товари с ремаркета и специализиран вагон – лодка. Строителство, монтаж,  пусково-наладъчни     работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на  обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични,инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация  и реставрация на недвижими културно исторически ценности. Безразрушителен и разрушителен контрол  на съдове, работещи под налягане, котли с   високо и ниско налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газопроводи, метални съоръжения и елементи от тях – основен метал и заварени съединения, ротори, корпуси и елементи на турбоагрегати работещи в електроцентрали, оценка на остатъчен ресурс. Одитирана площадка гр.София, 1220  ул.Локомотив № 1".

 

За осъществяването на тази Политика за социална отговорност ръководството на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД насочва усилията си в следните области:

 • непрекъснато и постоянно съответствие на всички изисквания на стандарта SA 8000:2014;
 • познаване и спазване на приложимите национални законови и други изисквания, зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;
 • редовен преглед на Системата за управление на социалната отговорност, актуализиране и непрекъснато подобрение;
 • уведомяване на своите работници и служители, доставчици и подизпълнители, и други заинтересовани страни за приетата Политика за социална отговорност на дружеството;
 • предоставяне на публичен достъп на Политиката за социална отговорност, при поискване от страна на външни заинтересовани страни;
 • редовно преразглеждане на настоящата Политика за социална отговорност, за да осигури нейното непрекъснато подобряване, като се отчитат настъпилите промени в законодателството, във вътрешните изисквания на дружеството, вкл. и в приетите изисквания на други заинтересовани страни.
 • За постигане на стратегическите си цели по отношение на социалната отговорност, Ръководството се ангажира с:
 • недопускане, както в дружеството, така и от страна на подизпълнителите на детски труд, всякакви форми на дискриминация, принудителен или задължителен труд, не етично отношение към персонала;
 • осигуряване на право на работниците и служителите да сформират или да се присъединяват към професионални съюзи и да участват в колективно трудово договаряне;
 • уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека;
 • защита на общоприетите човешки ценности;
 • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители;
 • предотвратяване или ограничаване на замърсяването на околната среда в резултат на основната дейност, с оглед предпазването й за бъдещите поколения;
 • поддържане на адекватно заплащане на положения труд, без забавяния при изплащането на работните заплати, данъците и осигуровките на служителите и работниците;
 • развитие и мотивиране на персонала;
 • разкриване на нови работни места;
 • оповестяване на дейността на компанията чрез собствения уеб-сайт.

За реализиране на тези свои ангажименти "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД разработи, внедри и поддържа Система за управление на социалната отговорност, разработена съгласно изискванията на стандарта SA 8000:2014.

Настоящата Политика за социална отговорност е документирана, прилагана, поддържана и съобщена на всички йерархични нива в дружеството, на клиенти, доставчици, партньори и заинтересовани страни.

Политиката за социална отговорност е достъпна до работещите в "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД и всички заинтересовани страни на официалния за Република България български език. При необходимост, политиката се превежда на майчиния език на заинтересованите лица за сметка на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД.

Ръководството се ангажира да осигурява необходимите ресурси и условия за спазване изискванията на Система за управление на социалната отговорност и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.

 

 

Като Изпълнителен директор на "ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА" ЕАД,

 

Д Е К Л А Р И Р А М

 

личния си ангажимент и отговорност за прилагането на обявената Политика за социална отговорност.

 

 

 

 Изпълнителен директор:  инж. Александър Мавродиев

 

 

 

 

Резултати от проведения вътрешен одит през 2017 г. :

На 17.03.2017 г. беше проведен вътрешен одит на  Системата за управление на социалната отговорност на базата на стандарт SA8000:2014 в "ЦЕРБ" ЕАД. Въпреки установено  отклонение, изразяващо  се  в срока на валидност на диелектрични ръкавици,  системата функционира ефикасно и е адекватна на политиката за социална отговорност. Одитът е извършен на принципа на изготвен въпросник и провеждане на интервюта със служителите. Проследените записи и проведените интервюта със служителите показаха, че служителите са запознати с основните принципи на внедрения стандарт за социална отговорност.

 

Резултати от последния контролен одит :

На 03.05.2017 г. беше извършен контролен одит, който установи, че внедрената Система за управление на социалната отговорност в ЦЕРБ ЕАД, като цяло  функционира  в съответствие с  изискванията на стандарт SA8000:2014. По време на одита бяха установени някои отклонения, свързани с безопасността, а именно необходимостта от инспектиране на две от пожарните касети и липсата на светлинни табели на два от изходите, също така оценката на риска за новите строителни обекти се нуждае от актуализация. Като добра практика в доклада бе отбелязано  редовното и своевременно превеждане на заплатите и осигуровките, добре обособено и организирано място за хранене, както и отворената и достъпна комуникация по всяко време, на всеки работник и служител с ръководителите.